Manhua

To be a Winner

Zuo Xiao Ling (Story) , Ke Xiao Sha (Art) / / / /

The Gateway of Revolution

Zhi Bai (Story) , Ou La Comics (Art) / / / / /

Shadow Cat

Muyang Aka (Art & Story) / /

Ruler of the Land

Yang, Jae Hyun (Art), Jeon, Geuk-jin (Story) / / / / / / /

Rise of The Demon King

Yao Ye , Qing Man & Ai Lu Mao(cat) / / / / /